Husordensregler

Husordensregler for Øvre Furuset borettslag

1.0 Generelt.

1.1. Husordensreglene er basert på husleiekontraktens bestemmelser og på vedtekter for Øvre Furuset Borettslag. Husordensreglene og borettslagets vedtekter er regulert bl.a. i lov om borettslag og husleieloven.

1.2. Gjentatte brudd på husordensreglene regnes som vesentlig mislighold og kan medføre oppsigelse av leieforholdet.

2. 0 Bruk av leiligheten.

2.1. Andelseiers bruk av leiligheten er regulert i husleiekontraktens 

§ 6.0. Ingen leilighet eller andre rom må brukes slik at man sjenerer andre leieboere. Det skal i alminnelighet være ro i leiligheten fra kl. 22.00 til kl. 06.00.

2.2. Sang- og musikkøvelser, boring og banking eller annen støyende virksomhet er ikke tillatt mellom kl. 20.00 og kl. 08.00 på hverdager og på lørdager etter kl. 14.00. Boring og banking eller annen støyende virksomhet er ikke tillatt på søndager og bevegelige helligdager.

2.3. Sang- og musikkundervisning kan kun drives med styrets tillatelse og etter samtykke fra de beboere som sjeneres. Det skal utvises aktsomhet ved bruk av TV og musikkanlegg.

2.4. Det er strengt forbudt å koble oppvaskmaskin/vaskemaskin direkte til varmtvannet. Andelseier vil i slike tilfeller bli holdt erstatningspliktig.

2.5. Det er ikke tillatt å montere avtrekksvifte fra kjøkkenet til yttervegg eller til avtrekkskanaler.

2.6. Utvendige avfallscontainere: Matavfall / søppel må pakkes godt inn, og det er kun tørt matavfall /søppel som kan kastes i avfallscontainerne. Det er strengt forbudt å kaste brennende avfall som sigarettglør o.l. samt avfall som kan selvantenne. Malingsrester o.l. regnes som spesialavfall og må ikke kastes i avfallscontainerne. Glass og metall skal kastes i glassbeholder. Det er ikke tillatt å hensette annet avfall ved siden av avfallskummene.

2.7 Det er ikke tillatt og lagre barnevogner under trappen i 1. etasje i trappeoppgangene. Hjulene på barnevognene drar inn en masse skitt, og det er ingen som tørker opp. Opplagringen hindrer arbeidet for de som vasker

2.8 Barnevogner skal lagres i de ledige søppelrommene ved siden av ytterdøren til inngangspartiet, eller i egne leiligheter.

2.9 Navneskilter på postkasser: Postkassene skal merkes med leilighetsnummer, med navnet på den fysiske eller den juridiske personen som er angitt som mottaker på postsendingen. Inngangsdør til leiligheten: Dørskiltet skal ha godt leselig navn på andelseier / beboer / beboere som tilhører leiligheten. Dørskiltene bør være av standard god kvalitet. Navneskilter til utvendige ringeklokker: Navneskilter til ringeklokker skal bestilles og monteres av vaktmestersentralen. Det er ikke tillat og utføre dette selv.

3.0 UTVENDIGE ROM OG VINDUER.  

3.1. Balkonger, vindusrammer, terasser og inngangspartier inngår som en del av fasaden og kan ikke males eller forandres uten tillatelse.

3.2. Det er beboers ansvar å holde sluk på balkonger og terrasser rene slik at avløpsrør ikke tettes.

3.3. Balkonger og terrasser kan ikke brukes til tørking og lufting av tøy over rekkverkets høyde.

3.4. Det er opp til hver enkelt beboer om de vil innglasse sin veranda. Innglassing skjer på eget ansvar og alle kostnader bæres av den enkelte beboer. Det skal benyttes glass og det skal ikke tapes på solreflekterende film. Aluminiumsprofilene skal ha tilnærmet lik farge som de som er montert pr.25.4.96.

3.5 Bruk av grill eller gassgrill på innebygde eller åpne balkonger, terrasser er forbudt. Elektrisk grill, godkjent for innebruk, er tillatt på åpne balkonger, terrasser. Bruken skal ikke være til sjenanse for andre beboere.

3.6 Søl i forbindelse med vasking på veranda, vanning av planter eller annen aktivitet skal ikke renne eller kostes ned langs verandagulv, yttervegg eller gjennom brannluke til nabo/naboer. Leilighetens eier er erstatningspliktig for skader på unner liggende naboers eiendeler.

4.0 FELLESAREALER.

4.1. Dører inn til fellesarealer skal alltid være låst.

4.2. Beboere skal etter tur vaske gang og trapper i sin etasje. Dette skal skje etter tur hver sin uke. Oppgangstilligsvalgt skal henge opp en vaskeliste på oppslagstavlen. Beboere fra og med 1. etasje og oppover skal en gang pr. uke vaske gulvet mellom inngangsdør og dør inn til trapperom i 1. etasje. Rekkverk skal tørkes av og vinduer pusses. I høyblokkene skal også heisen vaskes etter denne turnus.

4.3. Fellesgarasjene feies av vaktmestersentralen etter behov.

4.4. Øvrige felles arealer som kjøleboder samt trapperom og kjellerrom tas på dugnad.

4.5. Det skal ikke tennes mer lys enn nødvendig og lyset skal slukkes når man forlater kjeller, vaskerier og andre fellesrom. Utelys og oppgangslys tennes ved behov og alle som går ut og inn er ansvarlig for å slukke lyset når det blir tilstrekkelig lyst. Bruk av bart lys i fellesrom er ikke tillatt.

4.6. Barn må ikke overlates nøkler til borettslagets eiendom uten tilsyn. Det er ikke tillatt å la barn være alene i fellesrom.  

5.0. BRUK AV VASKERIENE.

5.1. Reglene for bruk av vaskeriene og bruksanvisningene for maskinene skal følges. Ved skade grunnet uvettig bruk av maskinene vil erstatningskrav bli gjort gjeldende overfor andelseier.

5.2. Barn har ikke adgang til vaskeriene.  

5.3. Vasketider er som følger: Mandag til fredag fra kl. 08.00 til kl. 20.00 Lørdag fra kl. 08.00 til kl. 14.00.
På dager før bevegelige helligdager vaskes som lørdag. Det er ikke tillatt å vaske på søn- og helligdager.

6.0. PARKERINGSBESTEMMELSER.  

6.1. Det er borettslagets trafikkutvalg som håndhever parkerings-bestemmelsene.

6.2. Borettslaget kan inngå avtale med vaktselskap om bøtelegging og inntauing av biler parkert i strid med gjeldene bestemmelser. Bøtelegging og inntauing er vaktselskapets ansvar. Tvist om ilagt gebyr skal rettes til vaktselskapet.

6.3. Trafikkutvalget står for utleie av ledige parkeringsplasser. Leieavtale gjøres for 6 måneder av gangen og fornyelse kunngjøres ved rundskriv. Andelseiere uten fast plass i fellesgarasjene har fortrinnsrett. På faste uteplasser er leieren ansvarlig for henhold og snømåking på sin plass. Bilen skal parkeres med fronten mot skiltet.

6.4. Alle borettshavere skal benytte sine parkeringsplasser ved all parkering. Beboere i leilighet uten fast bilplass og med bil, plikter å leie plass av trafikkutvalget eller av andre beboere. Beboere som disponerer flere biler plikter å leie plass til disse.  

6.5. All motorisert ferdsel på borettslagets område er forbudt med unntak av nødvendig kjøring. Med nødvendig kjøring menes:

 

  • 1. Transport av fuksjonshemmede. 
  • 2. Flytting, møbeltransport, av- og på-lessing av store eller tunge kolli
  • 3. Drosjekjøring.  

 

6.6. Tjenestebiler fra Oslo kommune, hjemmetjenester, lege under hjemmebesøk og biler registrert for kjøring av funksjonshemmede er unntatt fra borettslagets parkeringsbestemmelser under forutsetning av at bilen ellers står lovlig parkert.  

6.7. All nødvendig kjøring på borettslagets område skal skje i gangfart. Bilen skal stå med parklysene på og det skal ligge en lapp med beboers navn synlig gjennom frontruten.  

6.8. Parkering til hinder for øvrig ferdsel eller på plenen er forbudt.  

6.9. Gjesteparkeringsplassene er kun for besøkende. For parkering utover 3 døgn eller en weekend, skal trafikkutvalget kontaktes for dispensasjon, som skal ligge godt synlig gjennom bilens frontrute.  

6.10. Andelseierne plikter å gjøre sine gjester oppmerksomme på borettslagets parkeringsbestemmelser.

7.0 BRUK AV FELLESGARASJENE.  

7.1. Fellesgarasjen skal kun brukes til parkering av personbiler. Garasjedører skal låses etter inn/utkjøring.

7.2. Likegyldighet med låsing av garsjedører er å betrakte som brudd på husordensreglene og andelseier kan gjøres erstatningsansvarlig ved innbrudd i biler og kjellerboder.

7.3. Reparasjon og vask av bil skal ikke forekomme, hverken i fellesgarasjene eller på borettslagets område.

7.4. Andeleseier er ansvarlig for renholdet på egen plass. Uforutsette ting som f.eks. olje lekkasje fra bilen skal fjernes uten ugrunnet opphold. Trafikkutvlaget kan nekte parkering av biler med mer eller mindre lekkasjeproblemer.  

7.5. Alle biler skal fjernes fra garasjene under garasjefeiing. Om nødvendig kan gjenstående biler fjernes for andelseiers regning og risiko.

7.6. Uregistrerte biler kan stå i felles garasjene, men meldig om dette skal gis til trafikkutvalget uten ugrunnet opphold.  

7.7. Det er ikke tillatt å lagre gjenstander i fellesgarasjene med unntak av ett sett ekstra dekk. Gjenstander som lagres i fellesgarasjene vil bli fjernet for andelseiers regning og risiko.  

8.0. FREMLEIE.  

8.1. Fremleie skal være midlertidig betinget og forutsetter at andelseier har til hensikt å flytte tilbake etter endt fremleieperiode.  

8.2. Fremleie skal søkes på fastsatt skjema som fåes ved henvendelse til OBOS.  

8.3. Fremleie skal godkjennes av styret og fremleieren må ikke flytte inn før godkjenning foreligger.  

8.4. Leiligheter reservert for funksjonshemmede kan kun fremleies til funksjonshemmede.  

8.5. Fremleie godkjennes for ett år av gangen. Fremleie ut over tra år kan ikke påregnes.  

8.6. Andelseieren er ansvarlig for den ulempe og skade borettslaget eventuelt måtte få ved fremleien.

9.0. FORKJØPSRETT

9.1. Ledige leiligheter kunngjøres ved annonse i dagspressen og i OBOS bladet. Beboere i Øvre Furuset Borettslag har anledning til å tre inn i høyeste bud. Ved flere kjøpere vil den med lengst botid i borettslaget, regnet fra 28. mars 1980, tre inn i høyeste bud. Står flere kjøpere likt, foretas loddtrekning.

10.0. DYREHOLD

10.1. Det er borettslagets dyreutvalg som håndhever bestemmelsene om dyrehold. Med dyrehold forståes først og fremst hund eller katt, men andre dyreeiere må også følge borettslagets bestemmelser om dyrehold.  

10.2. Det er ikke tillatt å holde dyr i borettslaget med mindre andelseier undertegner spesiell erklæring om dyrehold.  

10.3. Tillatelsen til dyrehold gjelder en hund eller en katt. Andelseiere som ønsker å holde flere dyr må sende søknad om dette i hvert enkelt tilfelle.  

10.4. Andelseier er ansvarlig for at dyret får sitt daglige stell og at det ikke er til sjenanse for andre beboere. Lufting skal foregå utenfor borettslagets område og må foretas av et voksent husstandsmedlem. Dyr skal føres i bånd på borettslagets område og dyrepasser plikter å ha med pose til å fjerne avføring med. Det er heller ikke tillatt å foreta lufting på andre borettslag sine uteområder. Dyr skal ikke være alene i leiligheten over lengre tidsrom.  

10.5. Andelseier er erstatningspliktig ved eventuell skade forårsaket av dyret.

10.6. Styret kan ved simpelt flertall si opp en avtale om dyrehold. Opphører ikke dyreholdet senest 3 måneder etter styrets vedtak kan styret si opp husleiekontrakten.

11.0 UTOMHUSANLEGGENE.

11.1. Grøntanlegg med plener og beplantninger er felles eiendom. Bruksplener skal brukes med forsiktighet og enhver skal bidra til å verne anleggene mot uvettig bruk.

11.2. Som uvettig bruk regnes sykling og bilkjøring/parkering på plenene samt at det tråkkes "snarveier" ved inngangspartier og fra terassene i 1. etasje.

11.3. Hensetting av uregistrerte biler på uteparkeringsplassene er ikke tillatt. Heller ikke parkering av yrkeskjøretøyer på gjesteparkeringen.

11.4. Hensetting av gjenstander på borettslagets område forøvrig er ikke tillatt. Genstander kan avhendes enten under vårdugnaden eller ved henvendelse til vaktmestersentralen.

11.5. Det er forbudt å legge ut mat til fuglene da dette trekker rotter og mus til eiendommen.

12.0. BYGNINGSMESSIGE ENDRINGER.

12.1. Bygningsmessige endringer i leilighetene må ikke foretas før godkjennelse fra styret foreligger.

13.0. SKADER, HÆRVERK

13.1. Når skader på borettslagets eiendom kan tilbakeføres til en bestemt person i en husstand, vil andelseier bli gjort økonomisk ansvarlig.

14.0. ANTENNEANLEGGET

14.1. Feil på antenneanlegget meldes til styret etter at andelseier har kontrollert om feil finnes på eget apparat. Det må bare benyttes orginale tilkoblinger og kontakter. Det er ikke tillatt å montere egne antenner på fasaden eller balkonger

14.2 Det kan søkes til borettslagets styre om tillatelse for å montere parabolantenner på tak. Søknaden skal vedlegges beregninger på monteringsmetode med hensyn til vindlast. Montasjen skal utføres av autoriserte montører. Alle som er medeiere av slike antenner må registrere seg hos styret, og vil være ansvarlig for eventuelle skader som påføres på tak. Kabler fra tak og ned til leiligheter må føres så diskret som mulig og bør ikke skille seg vesentlig ut fra fargene på fasaden. Kablene kan monteres skjult i en hatteprofil i samme farge som vegg. (Dette skal godkjennes av styret)

14.3 Det tillates ikke fastmonterte parabolantenne på balkong. Antenner skal ikke festes fysisk til bygningskroppen. Antenner på balkonger skal være tilbaketrukket så mye som mulig og monteres på et frittstående stativ. Paraboltallerkenen må ikke være synlig mer enn maksimalt 1/3 del over balkongrekkverket.